Algemene voorwaarden

artikel 1 - doel en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

1.1 DOEL

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (CGV) hebben enerzijds tot doel elke mogelijke koper in te lichten over de voorwaarden en modaliteiten waaronder de vennootschap Maison du Nougat (hierna "de verkoper") overgaat tot de verkoop en de levering van producten. Anderzijds om de rechten en verplichtingen van de onderdelen in het kader van de verkoop van producten door de verkoper aan de consument (hierna "de koper") vast te stellen.

Alle bestellingen die worden geplaatst op de website van de verkoper, bereikbaar op het adres: https: //www.maisondunougat.com (hierna "de site"), zijn onderworpen aan deze AV. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zullen de AV die van kracht zijn op de dag van de bestelling worden toegepast op elke bestelling.

1.2. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Deze AV worden uitgegeven door de vennootschap Maison du Nougat, SARL met een kapitaal van 2000,00€, ingeschreven bij de RCS onder het nummer 75171316500015, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 48 Rue Castagnary, 75015 Parijs - FRANKRIJK.
Telefoonnummer : +(33)9 81 24 72 22
Email adres : contact@maisondunougat.fr
BTW nummer : FR87751713165

artikel 2 - producten

2.1. LEVERING EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Aanbiedingen van producten zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks de waakzaamheid van de verkoper, bepaalde producten tijdelijk niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk via e-mail of telefonisch op de hoogte brengen. De koper kan dan zijn bestelling wijzigen of annuleren. In geval van annulering zal de verkoper binnen 14 dagen na betaling overgaan tot terugbetaling. De verkoper zal voor de terugbetaling dezelfde betalingsmethode gebruiken als de koper. 

2.2. PRODUCTPRIJZEN 

De geldende prijzen zijn die welke op de site worden vermeld op het ogenblik van de validatie van de bestelling. De prijzen zijn aangegeven in euro's (€) en inclusief alle belastingen (TTC). De prijzen zijn onderworpen aan de Franse belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die van toepassing is op de dag van de bestelling. Het staat de verkoper vrij zijn prijzen te allen tijde te wijzigen.

artikel 3 - bestelprocedure en betalingsvoorwaarden

3.1. EEN PRODUCT BESTELLEN 

3.1.1 Productkeuzes 

Om een bestelling te plaatsen, selecteert de koper een of meer producten op de site, die vervolgens aan zijn winkelmandje worden toegevoegd. De koper kan zijn winkelmandje op elk moment tijdens het bestelproces wijzigen door producten aan zijn winkelmandje toe te voegen of eruit te verwijderen. De pagina "mijn winkelmandje" geeft een overzicht van de door de koper geselecteerde producten, met vermelding van de hoeveelheid en de prijs van elk product. Om het bestelproces voort te zetten, moet de koper op de knop "Mijn bestelling afronden" klikken.

3.1.2.Identificatie 

De koper wordt vervolgens doorgeleid naar een pagina met de titel "mijn klantenrekening", waarop de identificatiegegevens van de verkoper zijn weergegeven. Indien de koper reeds een bestelling heeft geplaatst via de site, moet hij het e-mailadres en het wachtwoord dat hij eerder heeft gebruikt, invoeren in het daarvoor bestemde vak. In het andere geval, als de koper zijn eerste bestelling plaatst, moet hij een account aanmaken door zijn contactgegevens op te geven: naam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. De koper verbindt zich ertoe de verkoper oprechte inlichtingen te verstrekken. De koper moet ook een vertrouwelijk wachtwoord kiezen dat specifiek voor hem is. De verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde de opening van een rekening te weigeren, het gebruik ervan op te schorten of deze te schrappen indien de verstrekte informatie inconsistent of onvolledig is. Door zijn contactgegevens mee te delen, en in het bijzonder zijn e-mailadres, aanvaardt de koper dat de informatie die tussen de partijen wordt uitgewisseld, via e-mail kan gebeuren. Door het aankruisen van de daartoe bestemde vakjes aanvaardt de koper dat zijn persoonlijke gegevens door de verkoper worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

3.1.3. Over de "uw bestellingen" pagina

Na identificatie of na het openen van een onlinerekening wordt de koper doorgeleid naar een pagina met de titel "uw bestelling". Op deze pagina worden de persoonlijke gegevens van de koper, het facturatie- en leveringsadres, de lijst van de te bestellen producten, hun prijs, de leveringswijze (levering aan huis of relaispunt), de verzendingskosten en het totaalbedrag van de bestelling samengevat. De koper wordt verzocht kennis te nemen van deze AV. Indien deze aanvaardbaar zijn, kan de koper doorgaan met de bestelling door het vakje "Ik aanvaard de Algemene Verkoopvoorwaarden" aan te vinken. Tot slot worden onderaan de pagina de verschillende betalingswijzen voorgesteld: met kredietkaart of PayPal. Om de bestelling af te ronden, kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze, en wordt hij vervolgens doorverwezen naar een pagina waar hij zijn bankgegevens kan invoeren. Er wordt aan herinnerd dat de bevestiging van de bestelling op geen enkele wijze afbreuk doet aan het wettelijk herroepingsrecht gedurende een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de goederen door de consument of door een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, voor overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen. 

3.1.4. Bevestiging van ontvangst van de bestelling

Een e-mail ter bevestiging van de bestelling zal worden verzonden naar het e-mailadres dat de koper eerder heeft opgegeven bij het openen of aanmaken van zijn klantenrekening. In deze e-mail worden de volgende elementen samengevat: de essentiële kenmerken van de bestelde producten, de prijzen van de artikelen alsook de hoeveelheid, de leveringstermijnen, de kostprijs van de leveringskosten en informatie betreffende de verkoper (identificatie, post-, telefoon- en elektronische contactgegevens). 

3.2 WIJZE VAN BETALING

De koper heeft de keuze tussen twee betaalmiddelen om zijn aankopen te betalen:
by Visa of Eurocard/Mastercard bankkaarten: de betaling gebeurt via het beveiligde elektronische betaalplatform van de vennootschap STRIPE.

Via een PayPal-rekening: de klant maakt verbinding met zijn persoonlijke PayPal-rekening en voert zijn vertrouwelijke gegevens in om de betaling te verrichten. 

artikel 4 - herroepingsrecht van de klant

4.1. HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel L-221-18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de koper over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de gekochte producten door de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, voor overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen. De koper moet de verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door het herroepingsformulier, dat kan worden gedownload door hier te klikken, of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wens om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt, naar het bovenvermelde post- en/of elektronische adres te sturen, vóór het verstrijken van de bovenvermelde termijn. Hij moet, in voorkomend geval, alle bestelde producten terugsturen naar de verkoper binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper. Ingeval het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, is de verkoper verplicht het volledige door de koper betaalde bedrag terug te betalen volgens dezelfde betalingswijze als de koper. De terugbetaling is verschuldigd binnen een maximum van 14 dagen vanaf de ontvangst van de teruggezonden producten of het bewijs van de herverzending van de aangekochte producten. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de "levering van goederen die na levering door de consument niet zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden. Bijgevolg kan het gekochte product waarvan de verpakking door de koper werd geopend of beschadigd, niet het voorwerp uitmaken van het herroepingsrecht en kan het niet worden terugbetaald. 

artikel 5 - gegevensverwerking en vrijheden

5.1. RGPD BEPALING 

Door zijn bestelling op de site te valideren, aanvaardt de koper dat de verkoper persoonlijke gegevens over hem verzamelt voor de goede afhandeling van zijn bestelling(en). In toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de koper te allen tijde recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van informatie die hem/haar betreft. Daartoe dient de koper een brief te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@maisondunougat.fr
De verzamelde gegevens worden gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de opening van de rekening bewaard.