Afdruk

site-editor

Bedrijfsnaam: Maison du Nougat
Rechtsvorm en maatschappelijk kapitaal: SARL met een kapitaal van 2 000,00€
Intracommunautaire BTW: FR87751713165
SIRET-nummer: 75171316500015
Cope APE/NAF: 4781Z

Postadres: 20 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence - FRANKRIJK
Telefoonnummer: +(33)9 81 24 72 22
Emailadres: contact@maisondunougat.fr

redactiedirecteur

Mevrouw Laetitia DUBOIS, mede-oprichtster van Maison du Nougat

webontwikkelaar

Hashtagram Agentschap
Communicatiebureau
Aix-en-Provence - FRANKRIJK

artikel 1 - algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site worden dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan op elk moment worden beslist door het Maison du Nougat, dat zich dan zal inspannen om de gebruikers op voorhand de data en uren van de interventie mee te delen. De site https://www.maisondunougat.com wordt regelmatig bijgewerkt.

artikel 2 - beschrijving van de verleende diensten

De site https://www.maisondunougat.com heeft tot doel informatie te verstrekken over het geheel van de activiteiten van het bedrijf. Maison du Nougat spant zich in om op deze site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijgewerkte informatie, noch voor die van haarzelf, noch voor die van de derde partners die hem deze informatie verstrekken. De informatie op de website https://www.maisondunougat.com wordt echter louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.maisondunougat.com niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht. 

artikel 3 - contractuele beperking van technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en een up-to-date browser. 

artikel 4 - intellectuele eigendom en namaak

Het Maison du Nougat is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden en software.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie of aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Maison du Nougat. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een vervalsing en vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

artikel 5 - beperking van aansprakelijkheid

Maison du Nougat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade veroorzaakt met het materiaal van de gebruiker, op het moment van de toegang tot de site, en resulterend hetzij uit het gebruik van het materiaal niet beantwoorden aan de specificaties vermeld in het artikel 6, of met de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.
Maison du Nougat kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor de indirecte schade (zoals bijvoorbeeld een verlies van markt of een kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site.
Interactieve ruimtes zijn ter beschikking van de gebruikers. Het Maison du Nougat behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die in deze ruimte wordt gedeponeerd en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder met de bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens.
Indien nodig, behoudt het Maison du Nougat zich eveneens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, in het bijzonder in geval van een boodschap met een racistisch, kwetsend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto, enz.).

artikel 6 - beheer van persoonsgegevens

Zij maken het voorwerp uit van een gegevensverwerking die als finaliteit de behandeling van uw verzoek en ons commercieel beheer heeft, met name: de antwoorden op de verzoeken om informatie die op de site worden geformuleerd, de verzending van commerciële informatie wanneer u uw akkoord hebt gegeven of wanneer de geldende wetgeving dit toelaat, de opstelling van algemene statistieken over de raadpleging van de site om de diensten die wij via onze site aanbieden te verbeteren.
Het beleid van vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens wordt u voorgesteld door Maison du Nougat in het kader van de wet n°78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, de bestanden en de vrijheden, en met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Maison du Nougat biedt u een gepersonaliseerde klantenervaring, door op een veilige manier uw persoonlijke gegevens te verzamelen. 

artikel 7 - hyperlinks en cookies

De site https://www.maisondunougat.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met de toestemming van Maison du Nougat. Het merk heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor dit feit. 

Het surfen op de https://www.maisondunougat.comwebsite kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken.

artikel 8 - toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.maisondunougat.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Montpellier zijn exclusief bevoegd.

artikel 9 - de betrokken beginselen wetten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004. inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. 

artikel 10 - lexicon

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.
Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben".